top of page

خانه بهشتی ما

1زیرا می‌دانیم که اگر خیمه‌ای که خانه زمینی ماست ویران شود، بنایی از جانب خدا داریم، خانه‌ای که دست ساخته نیست و در آسمان جاودانی است. 2زیرا در این خیمه ناله می‌کنیم و آرزو می‌کنیم که خانه بهشتی خود را بپوشیم، 3 اگر با پوشیدن آن برهنه نشویم. 4زیرا تا زمانی که هنوز در این خیمه هستیم، ناله می‌کنیم و بار سنگینی می‌کنیم، نه برای اینکه لباس از تنمان در بیاورند، بلکه بیشتر لباس بپوشیم تا آنچه فانی است توسط زندگی بلعیده شود. ۵ او که ما را برای این امر آماده کرده است، خداست که روح را به ما تضمین داده است.

6 پس ما همیشه شجاع هستیم. ما می دانیم که در حالی که در بدن در خانه هستیم، از خداوند دور هستیم، 7 زیرا با ایمان راه می رویم، نه با دید. 8بله، ما شهامت خوبی داریم و ترجیح می دهیم از بدن دور باشیم و در خانه با خداوند باشیم. 9 پس چه در خانه باشیم و چه خارج از خانه، هدف خود را جلب رضایت او می‌دانیم. 10زیرا همه ما باید در برابر کرسی داوری مسیح حاضر شویم تا هرکس آنچه را که در بدن انجام داده است، اعم از خوب یا بد، دریافت کند.

bottom of page