top of page

 

 

 

 

در مورد یکدیگر قضاوت نکنید

14 و اما سست ایمان، از او استقبال کنید، اما بر سر عقاید نزاع نکنید. 2 یک نفر معتقد است که ممکن است هر چیزی بخور، در حالی که فرد ضعیففقط سبزیجات می خورد3 نگذار کسی کهمی خوردپرهیز کننده را تحقیر کن و امتناع کننده بر او حکم نکندکسی که میخورهزیرا خداوند از او استقبال کرده است. 4 تو کی هستی که در مورد بنده دیگری قضاوت کنی؟ پیش ارباب خودش است[آ] که می ایستد یا می افتد. و او حمایت خواهد شد، زیرا خداوند قادر است او را بایستد.

5یک نفر یک روز را بهتر از دیگری می داند، در حالی که دیگری همه روزها را یکسان می داند. هر کس باید در ذهن خود کاملاً متقاعد شود. 6 هر که روز را نگاه دارد، آن را به احترام خداوند نگه می دارد.اونی که میخوره، به احترام خداوند می خورد،زیرا او خدا را شکر می کند، در حالی که خودداری می کند به احترام خداوند پرهیز می کند و خدا را شکر می کند. 7 Fیا هیچ یک از ما برای خودش زندگی نمی کند و هیچ یک از ما برای خودش نمی میرد. 8زیرا اگر زنده باشیم برای خداوند زندگی می کنیم و اگر بمیریم برای خداوند می میریم. پس چه زنده باشیم و چه بمیریم از آن خداوند هستیم. 9 زیرا مسیح برای این منظور مرد و دوباره زنده شد تا خداوند مردگان و زندگان باشد.

10 چرا برادر خود را قضاوت می‌کنید؟ یا تو چرا برادرت را تحقیر می کنی؟ زیرا همه ما در برابر کرسی داوری خدا خواهیم ایستاد. 11 زیرا نوشته شده است

خداوند می‌گوید: «تا زنده‌ام، هر زانو در برابر من خم خواهد شد،
   و هر زبانی باید اقرار کند[ب] برای خدا."

12 پس هر یک از ما حساب خود را به خدا خواهد داد.

باعث لغزش دیگری نشوید

13 پس بیایید دیگر در مورد یکدیگر قضاوت نکنیم، بلکه تصمیم بگیریم که هرگز مانع یا مانعی در راه برادر قرار ندهیم. ۱۴می‌دانم و در عیسی خداوند متقاعد شده‌ام که هیچ چیز فی نفسه نجس نیست، اما برای هر که آن را نجس می‌پندارد نجس است. 15 زیرا اگر برادرت از آنچه می‌خوری غمگین باشد، دیگر عاشقانه راه نمی‌روی. با آنچه می خورید، کسی را که مسیح برای او مُرد، نابود نکنید. 16 پس نگذارید آنچه را نیک می‌دانید بد گفته شود. 17 زیرا ملکوت خدا خوردن و آشامیدن نیست، بلکه عدالت و صلح و شادی در روح‌القدس است. 18 هر که به این ترتیب مسیح را خدمت کند مورد قبول خدا و مورد تأیید مردم است. 19پس بیایید آنچه را که باعث صلح و سازندگی متقابل می‌شود، دنبال کنیم.

20 به خاطر غذا، کار خدا را نابود نکنید. به راستی که همه چیز پاک است، اما اشتباه است که کسی با آنچه می خورد دیگری را لغزش کند. ۲۱ خوب است که گوشت نخورید یا شراب ننوشید و کاری نکنید که باعث لغزش برادرتان شود.ج] 22 ایمانی را که دارید بین خود و خدا نگه دارید. خوشا به حال کسی که هیچ دلیلی برای قضاوت در مورد آنچه او تایید می کند ندارد. 23 اما هر که شک داشته باشد اگر بخورد محکوم است، زیرا خوردن از ایمان نیست. زیرا هر چه از ایمان نباشد گناه است.د]

رومیان 14
صحبت از روزه گرفتن است چه بخوری و چه نخوری. دارند می گویند چه روزی روزه بگیرند.
کلمه سبت در کتاب رومیان یافت نمی شود. سبت هفتمین روز در تقویم است که روز شنبه است

bottom of page