top of page

آن که نجس می شود

فریسیان و برخی از معلمان شریعت که از اورشلیم آمده بودند در اطراف عیسی جمع شدند و عده‌ای از شاگردانش را دید که با دست‌های آلوده، یعنی شسته نشده، غذا می‌خورند. 3(فریسیان و همه یهودیان غذا نمی خورند مگر اینکه با رعایت سنت بزرگان دست های خود را بشویند. وقتی از بازار می آیند غذا نمی خورند مگر اینکه بشویند. و بسیاری از سنت های دیگر مانند شستن فنجان ها، پارچ ها و کتری ها را رعایت می کنند. آ )

پس فریسیان و معلمان شریعت از عیسی پرسیدند: «چرا شاگردان تو به جای اینکه غذای خود را با دستان آلوده بخورند، طبق سنت بزرگان زندگی نمی‌کنند؟»

او پاسخ داد: «اشعیا در مورد شما منافقان نبوت کرد. همانطور که نوشته شده است:

«این مردم مرا با لبهایشان گرامی می دارند،

اما دل آنها از من دور است.

آنها مرا بیهوده می پرستند.

آموزه های آنها صرفاً قوانین انسانی است.' ب

شما دستورات خدا را رها کرده اید و به سنت های بشری پایبند هستید.»

و ادامه داد: "شما روش خوبی برای کنار گذاشتن دستورات خدا برای رعایت  دارید.ج سنت های خودتان! 10 زیرا موسی گفت: "پدر و مادرت را گرامی بدار" د و، "هرکس پدر یا مادر خود را نفرین کند باید کشته شود." ه 11 اما شما می گویید که اگر کسی اعلام کند آنچه ممکن است برای کمک به پدر یا مادرش استفاده شده باشد کوربان است (یعنی فداکار خدا)— 12پس دیگر نمی گذارید آنها برای پدر یا مادرشان کاری انجام دهند. 13 بدین ترتیب، با سنت خود، کلام خدا را باطل می کنید. و شما کارهای زیادی از این دست انجام می دهید.»

14عیسی دوباره جمعیت را به سوی خود فرا خواند و گفت: «همه به من گوش دهید و این را بفهمید. 15 هیچ چیز خارج از یک شخص نمی تواند آنها را با وارد شدن به آنها آلوده کند. بلکه این چیزی است که از شخص بیرون می آید که آنها را نجس می کند." [16] f

17 پس از اینکه او از جمعیت خارج شد و وارد خانه شد، شاگردانش از او درباره این مثل پرسیدند. 18"اینقدر کسل هستی؟» او درخواست کرد. "آیا نمی بینید که چیزی که از بیرون وارد انسان می شود نمی تواند او را آلوده کند؟ 19 زیرا به قلبشان نمی رود، بلکه به شکمشان می رود و سپس از بدنشان خارج می شود.» (عیسی با گفتن این سخن، تمام غذاها را پاک اعلام کرد.)

Mark 7
There is no such thing as unclean food!
 You will not find any definition of what is food in the new testament, only in the book of Leviticus, God's food laws it is not optional,

The translators added (In saying this, Jesus declared all foods clean.)

What Defiles a Person

For from within, out of the heart of man, come evil thoughts, that defiled man.

Supporting facts

He gave a parable that Yeshua was disappointed with His disciples for not understand.

 (Thus he declared all foods clean.) this was added to the text, If he said this it would have shown he was not the messiah because he would have sinned,the messiah was without sin.

bottom of page