top of page

مارک 7
چیزی به نام غذای ناپاک وجود ندارد!
 شما در عهد جدید هیچ تعریفی از غذا پیدا نمی کنید، فقط در کتاب لاویان، قوانین غذایی خدا اختیاری نیست،

مترجمان اضافه کردند (عیسی با گفتن این سخن، تمام غذاها را پاک اعلام کرد.)

آنچه انسان را آلوده می کند

زیرا از درون، از دل انسان، افکار شیطانی بیرون می آیند، که انسان را آلوده کرده است.

حقایق پشتیبان

او مَثَلی را بیان کرد که یشوا از شاگردانش ناامید شد زیرا متوجه نشدند.

 (بنابراین او همه غذاها را پاک اعلام کرد.) این به متن اضافه شد، اگر او این را می گفت نشان می داد که او مسیح نیست زیرا او گناه کرده بود، مسیح بدون گناه بود.

آن که نجس می شود

فریسیان و برخی از معلمان شریعت که از اورشلیم آمده بودند در اطراف عیسی جمع شدند و عده‌ای از شاگردانش را دید که با دست‌های آلوده، یعنی شسته نشده، غذا می‌خورند. 3(فریسیان و همه یهودیان غذا نمی خورند مگر اینکه با رعایت سنت بزرگان دست های خود را بشویند. وقتی از بازار می آیند غذا نمی خورند مگر اینکه بشویند. و بسیاری از سنت های دیگر مانند شستن فنجان ها، پارچ ها و کتری ها را رعایت می کنند. آ )

پس فریسیان و معلمان شریعت از عیسی پرسیدند: «چرا شاگردان تو به جای اینکه غذای خود را با دستان آلوده بخورند، طبق سنت بزرگان زندگی نمی‌کنند؟»

او پاسخ داد: «اشعیا در مورد شما منافقان نبوت کرد. همانطور که نوشته شده است:

«این مردم مرا با لبهایشان گرامی می دارند،

اما دل آنها از من دور است.

آنها مرا بیهوده می پرستند.

آموزه های آنها صرفاً قوانین انسانی است.' ب

شما دستورات خدا را رها کرده اید و به سنت های بشری پایبند هستید.»

و ادامه داد: "شما روش خوبی برای کنار گذاشتن دستورات خدا برای رعایت  دارید.ج سنت های خودتان! 10 زیرا موسی گفت: "پدر و مادرت را گرامی بدار" د و، "هرکس پدر یا مادر خود را نفرین کند باید کشته شود." ه 11 اما شما می گویید که اگر کسی اعلام کند آنچه ممکن است برای کمک به پدر یا مادرش استفاده شده باشد کوربان است (یعنی فداکار خدا)— 12پس دیگر نمی گذارید آنها برای پدر یا مادرشان کاری انجام دهند. 13 بدین ترتیب، با سنت خود، کلام خدا را باطل می کنید. و شما کارهای زیادی از این دست انجام می دهید.»

14عیسی دوباره جمعیت را به سوی خود فرا خواند و گفت: «همه به من گوش دهید و این را بفهمید. 15 هیچ چیز خارج از یک شخص نمی تواند آنها را با وارد شدن به آنها آلوده کند. بلکه این چیزی است که از شخص بیرون می آید که آنها را نجس می کند." [16] f

17 پس از اینکه او از جمعیت خارج شد و وارد خانه شد، شاگردانش از او درباره این مثل پرسیدند. 18"اینقدر کسل هستی؟» او درخواست کرد. "آیا نمی بینید که چیزی که از بیرون وارد انسان می شود نمی تواند او را آلوده کند؟ 19 زیرا به قلبشان نمی رود، بلکه به شکمشان می رود و سپس از بدنشان خارج می شود.» (عیسی با گفتن این سخن، تمام غذاها را پاک اعلام کرد.)

bottom of page