top of page

سه سوال بزرگ زندگی

1. من از کجا آمده ام؟ پاسخ در پیدایش 1.1  است.
خدا همه چیز را آفرید 
2. چرا من اینجا هستم؟ که در پیدایش 15:6 و جامعه 12:1 یافت می شودشما اینجا هستید تا سرنوشت خود را تعیین کنید،از خدا بترسید و احکام او را نگه دارید که این وظیفه همه انسانهاست. زیرا خدا هر چیز پنهانی را قضاوت خواهد کرد، چه خوب باشد چه بد عبری 9:27 
3. کجا می روم؟ که در پیدایش 25:8 آمده استخط زندگی شما تعیین می کند که آیا ابدیت را سپری خواهید کرد یا خیربا خدا در اورشلیم جدید روی زمین یا اینکه آیا آن را در دریاچه آتش سپری خواهید کرد. گریه و دندان قروچه انتخاب شماست.

خوف از خدا نهایت است
…۱۲ و پسرم، به این‌ها بیشتر هشدار داده شود: ساختن بسیاری از کتاب‌ها پایانی ندارد، و مطالعه زیاد بدن را خسته می‌کند.13وقتی همه شنیده شده است، نتیجه گیری موضوع این است: ترس خداوند و نگاه داشتن اوامر او، زیرا این هست کل وظیفه از انسان 14 زیرا خدا هر عملی را به همراه هر چیز پنهانی، خواه خوب و خواه بد، به داوری خواهد آورد. جامعه 12:13

اگر کسی گوش خود را از شنیدن قانون برگرداند،
حتی نمازش هم مکروه است. امثال 28:9


ارمیا 29:11

خداوند می‌گوید: «من می‌دانم که نقشه‌هایی که برای شما دارم، برای سعادت شما و نه آسیب رساندن به شما، برنامه‌ریزی برای دادن امید و آینده به شما است. 12 آنگاه مرا صدا خواهی کرد و می آیی و نزد من دعا می کنی و من به تو گوش خواهم داد. 13 وقتی مرا با تمام دل خود بجویید مرا خواهید جست و خواهید یافت. 14 خداوند می‌گوید که من نزد تو پیدا خواهم شد و تو را از اسارت باز می‌گردانم. [f] خداوند می‌گوید، من شما را از تمامی امت‌ها و مکان‌هایی که شما را تبعید کرده‌ام، جمع خواهم کرد و شما را به مکانی که شما را از آنجا به تبعید بردم، بازخواهم گرداند.

 

bottom of page