top of page

خدا روح [منبع حیات، اما برای بشر نامرئی] و کسانی است که او را می پرستندباید در روح و حقیقت عبادت کرد.
پولس گفت که همه چیز را امتحان کنیم
زمینه به دنبال حقیقت است. 
اکثر مسیحیان ادعا می کنند که این کتاب مقدس متن اثبات است، ما می توانیم هر کاری را که بخواهیم انجام دهیم، می توانیم هر زمان که بخواهیم عبادت کنیم، و این آزادی ها را در مسیح داریم.

bottom of page